Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  22. velja鑕 2017.

 

Svetac dana

Katedra Sv. Petra apostola
22. velja鑕

Blagdan Katedre Sv. Petra slavio se na dana筺ji dan u Rimu ve od IV. st. kao znak jedinstva Crkve sazidane ne Apostolu. Stoga je danas dan kad nam se naro鑙to valja u緄vljavati u tekst Sv. Mateja po kojem je Petar temelj Crkve.

Saznajte vi筫 >